Türk Tabipleri Birliği Yasası ile Büyük Kongre kararları uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.[1]

Maliye Bakanlığı tarafından 23 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:512" ile yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak açıklanmıştır. Buna göre;

1.   Aidatlar

2020 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

--Üye Kayıt Ücreti                                                                                                                                          85,00 TL

--Tıpta Uzmanlık yan dal asistanları için aidat                                                                                          147,00 TL

--Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen  üyeler ile aile hekimleri için aidat     300,00 TL

--Diğer üyeler için aidat                                                                                                                                478,00 TL                                        

* 65 yaşından büyük ve mesleki faaliyeti bulunmayanlardan üyelik aidatı alınmaz. [2]

*Aidat yıl başındaki statüye göre belirlenir, yıl içinde üyenin statüsünde meydana gelen değişiklikler aidatta değişikliğe sebep olmaz.

*Aidat yıl başında tam olarak tahakkuk eder. Herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime aidat iadesi yapılamayacağı gibi doğmuş bulunan aidat tam olarak tahsil edilir. 

*Tıpta uzmanlık ana dal asistanlarının aidatı 2015 yılı ve sonrası için indirimli belirlenmiştir. Bu belirleme önceki yıllara ilişkin aidat miktarlarında değişikliğe yol açmaz, iade veya mahsup yapılmasını gerektirmez.

*Üyelik nakillerinde aidat tam olarak, yılın ilk günü kayıtlı olunan odaya aittir.

*Aidatların ait olduğu yıl içinde ödenebilmesine imkan veren biçimde taksitlendirilerek tahsiline ilişkin işlem yapılması (kredi kartına taksit, maaş hesabına talimat, vb.) halinde ilgili aidattan herhangi bir faiz alınmaz.

*Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur. Faiz günlük olarak hesaplanır.

 

2. Para cezaları

2020 yılında işlenen disiplin suçlarına ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da yukarıda belirtilen güncellemeye uygun olarak aşağıdaki şekildedir:

13  Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmamak ve/veya oy kullanmamak        478,00TL

36/2 Onur Kurulu üyelerinin  reddine ilişkin talebin kabul edilmemesi                      1434,00 TL          2390,00TL 

39/b Para cezasının gerektiren disiplin eyleminde bulunulması                                1434,00 TL          2.390,00TL

50   Meslekten men cezasına rağmen çalışmak                                                        4780,00TL           9.560,00 TL